عملکرد شش ماهه اول سال97

طبق اعلام دبیر آموزش مداوم ،خانم دکتر نیلوفر همتی،این مرکزتوانسته است با تلاش بی وقفه خود تغییرات عمده ای را ایجاد نماید از جمله این اقدامات می توان به این موارد اشاره نمود:

1.جلوگیری ازاجرای برنامه های تکراری و غیر کاربردی

2.اخذ مجوز برای برنامه های کاربردی و جدید

3.اطلاع رسانی وسیع جهت مشمولین آموزش مداوم و تهیه فلوچارت تمامی قوانین و پروسه هایی که یک مشمول باید در آموزش مداوم ملی نمایند .

4.اجرای طرح حضور و غیاب الکترونیکی با کمترین هزینه جهت مشمولین.

5.افزایش برنامه های غیر حضوری از 2 مورد به 8 مورد در مراحل اخذ مجوزمی باشد.

6.استفاده از اساتید مطرح کشور در برنامه های خود

7.ایجاد امکان جذب اسپانسر به صورت وسیع با انگیزه کاستن از هزینه های دانشگاه

8.تشکیل کمیته های آموزش مداوم ،ارزشیابی ،بررسی فعالیتهای آموزشی پژوهشی ،بررسی گواهیهای خارج از کشور.کمیته برنامه ریزی و تخصیص امتیاز

9.اجرای طرح تکریم ارباب رجوع از طریق تهیه کتابچه ،منشور اخلاقی،پمفلت راهنما میز تکریم ،صندوق پیشنهادات و انتقادات

10.ایجاد انگیزه بین پرسنل از طریق روشهای تشویق و تنبیه موردی

11.جذب نیروی it از طریق برون سپاری

12.طرح کتابخانه دیجیتال در مراحل اولیه  می باشد 

13.جذب اسپانسر در برنامه ها جهت کاهش بار مالی دانشگاه