واحد آموزش مداوم از همکاری شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی و دیگر شرکت ها برای همکاری با واحد در برگزاری برنامه ها استقبال می کند.این همکاری با رعایت ضوابط کشوری اسپانسری، برنامه های آموزش مداوم و قوانین دانشگاه انجام خواهد گرفت .این مرکزدر سال جاری تا آبان ماه حدود 300/000/000توانسته جذب کند .


قوانیناسپانسری

قوانین