نام : مریم

نام خانوادگی : الوندمنش

مدرک تحصیلی : کاردانی مامایی

سمت : کارشناس اجرایی

الوندمنش    

نام: مریم

نام خانوادگی: اتابکی

مدرک تحصیلی: کاردان اتاق عمل

سمت : کارشناس اجرایی و کارشناس صدور گواهی نهایی


اتابکی


نام: جمال

نام خانوادگی : الفتی

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

سمت : کارشناس اجرایی

الفتی