نام:مریم

نام خانوادگی:بهزاد طهمورثی

سمت: کارشناس برنامه ریزی و مسئول کمیته بررسی فعالیت های آموزشی پژوهشی

اعضاء و دستورکار کمیته بررسی فعالیت های آموزشی پژوهشی

1- اعضاء کمیته حداقل سه نفر می باشد که از میان اعضاء هیأت علمی (حداقل رتبه استادیار) که با آموزش مداوم آشنا و با کارگاههای آموزشی ، پژوهشی را گذرانده باشند با معرفی دبیر آموزش مداوم و حکم معاون آموزشی به مدت 2 سال.

دستورکار : طبق دستورالعمل وزارتی تمام فعالیتهای آموزشی پژوهشی که تحت عنوان مقاله ، تألیف کتاب ، ترجمه در مجله معتبر و یا کنگره و سمینار مطرح شده اند و یا کتابی که به چاپ رسیده است و امتیاز آموزش مداوم نگرفته اند معادل سازی و پس از تأیید کمیته موردنظر در سامانه تحت عنوان فعالیت آموزشیپژوهشی ثبت می گردد . البته باید متقاضیان فرم مخصوصی را که در سامانه قابل دسترس می باشد تکمیل نموده و به همراه کپی واصل چکیده مقالات و گزارش مربوطه شامل نحوه و میزان مشارکت فرد ، اندکس مقاله و...تحویل کارشناس مربوطه نمایند.

اعضای محترم کمیته 

آقای دکتر حسام الدین نظری     رئیس اداره آموزش های مداوم دانشگاه

آقای دکتر حبیب اله خزایی     عضو هیئت علمی دانشگاه

آقای دکتر مهدی زبیری        عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر علیرضا علی آبادی    عضو هیات علمی دانشگاه 

آقای دکتر نصراله سهرابی       عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر مقداد پیر صاحب      عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر هدایت مرادپور       عضو هیات علمی دانشگاه

خانم دکتر ساحل عسگری       عضو هیا ت علمی دانشگاه

خانم مژگان مهدی آبادی         کارشناس مسئول آموزش مداوم

خانم مریم بهزاد طهمورثی     کارشناس برنامه ریزی ومسئول کمیته بررسی فعالیت ها ی آموزشی پژوهشی

آقای دکتر سیروس جلیلی      عضو هیا ت علمی دانشگاه

 


for2فرم تخصیص امتیازخارج ازکشورfor2

 

 

گواهی 2گواهی 2

گواهیگواهی1

پمفلت هاپمفلت ها