طهمورثی

 نام : مریم

نام خانوادگی : بهزاد طهمورثی

سمت : کارشناس برنامه ریزی و مسئول کمیته بررسی گواهی های خارج از کشور

اعضاء و دستورکار کمیته بررسی گواهی های خارج از کشور:

1- حداقل اعضاء کمیته ، سه نفر عضو هیأت علمی و آشنا به اصول آموزش مداوم می باشد.

2- اعضاء با معرفی شورای آموزش مداوم و باحکم معاون آموزشی دانشگاه انتخاب می شوند.

دستور کار:

1-تکمیل فرم شماره31 و مواردی که در زیرفرم تاکید شده ضمیمه شود.

2- متقاضی حتماً عضو سامانه آموزش مداوم باشد.

3- تصویر کلیه مدارک که ضمیمه فرم شماره 31 می شود و به تأیید و مهر دبیر آموزش مداوم برسد.

4- به ازاء هر برنامه یک صفحه گزارش سفر درباره محتوای برنامه توسط متقاضی تهیه و ضمیمه مدارک شود.

5- حتماً عنوان برنامه با تخصص فرد شرکت کننده مرتبط باشد .

6- دوره هایی که منجر به کسب مدرک تحصیلی معتبر شود قابل محاسبه نمیباشد.

7- گواهی سخنران خارج از کشور حتماً اصل و کپی ارائه شود.

8- حداکثر میزان امتیاز شرکت کنندگان 25 و امتیاز سخنران 10 امتیاز می باشد که براساس آیین نامه نحوه تخصیص امتیاز دوره آموزش مداوم خارج از کشور تعیین می گردد.

اعضای محترم کمیته:

آقای دکتر حسام الدین نظری            رئیس اداره آموزش مداوم

آقای دکتر محمودرضا مرادی            عضو  محترم هیأت علمی

آقای دکتر مهدی مجرب                  عضو  محترم هیأت علمی

آقای دکتر علی سروش                  عضو  محترم هیأت علمی

 آقای دکتر یحیی پاسدار                عضو  محترم هیأت علمی

سرکارخانم  مژگان مهدی آبادی       کارشناس مسئول آموزش مداوم

سرکارخانم مریم بهزاد طهمورثی      کارشناس برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formform