کمیته رابطین آموزشی

اعضا کمیته:

- رئیس اداره آموزش های مداوم

- کارشناس مسئول مداوم

- سوپروایزران آمورشی بیمارستان ها (خصوصی ، دولتی)

- نمایندگان دانشکده ها و معاونت ها

دستور کار:

1- تشکیل جلسات آموزشی ، توجیهی در رابطه با آئین نامه ها و دستورالعمل های وزارتی در حیطه آموزشی

2- انجام نیازسنجی و انعکاس نیازهای آموزشی مشمولین به مرکز آموزش مداوم از طریق رابطین

3- انعکاس بازخورد برنامه ها در مراکز آموزشی و... به مرکز آموزش مداوم

4- اطلاع رسانی سریع در مراکز از طریق رابطین آموزشی