این کمیته با حضور ریاست دانشگاه،معاونین آموزشی،درمان، بهداشت،توسعه منابع انسانی ،ریاست دانشکده ها،نظام پزشکی، پزشکی قانونی ،رئیس اداره آموزش مداوم،کارشناس مسئول آموزش مداوم هر 6 ماه یکبار حداقل تشکیل می گردد.

هدف از تشکیل کمیته:تعیین برنامه های آموزشی و فعالیت های آموزش مداوم و بررسی فعالیت های انجام شده و مواردی می باشد که در برنامه های آینده باید مد نظر قرار گرفته باشد.