رسالت مرکز

Bevel: گزارش عملکرد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شش ماهه اول سال 1397


تعداد

عنوان فعالیت

2229

صدور گواهی نهایی

93

برنامه های برگزارشده

97

مجوز اخذشده جهت برنامه ها

23

صدور گواهی فرصت

1

جلسات کمیته تخصیص امتیاز

2

جلسات کمیته ماده6

636

اعلام رمزعبور به کاربران عضو سامانه

16974

ارسال پیامک به گروه هدف برنامه ها

97

تهیه پوستر و فراخوان برنامه ها

2743

تعداد گواهی صادرشده در برنامه ها

72

اعتبارسنجی مدارک تحصیلی مشمولین در سایت

برنامه ها به تفکیک نوع برنامه در شش ماهه اول سال 1397

1

مدون

5

سمینار

21

کارگاه

33

کنفرانس علمی ادواری

33

کنفرانس علمی یک روزه

مقایسه عملکرد های 6 ماهه اول سالهای 95و96و97

6ماهه اول سال 97

عنوان فعالیت

82

صدور گواهی نهایی 5 ساله

23

صدور گواهی فرصت

93

برگزاری برنامه های بازآموزی

2633

تعداد گواهی برنامه ها

برگزاری برنامه های آموزش مداوم در شش ماهه اول سال   1397

پیراپزشک

پزشکان عمومی

تخصص

فوق تخصص

268

52

129

63

عناوین مراحل فعالیت های انجام شده شش ماهه اول سال 1397

* نیازسنجی عناوین آموزشی و اولویت بندی آموزشی

* تنظیم تقویم زمانبندی برگزاری برنامه های بازآموزی

* تشکیل جلسه با انجمن پزشکان عمومی ، روانپزشکان و بسیج جامعه پزشکی جهت برنامه ریزی برنامه های  سال 1397

 

فعالیتهایی که در راستای طرح تکریم ارباب رجوع

* تهیه فلوچارت فرایندهای جاری مرکز آموزش مداوم و نصب روی برد

* تهیه پمفلت بخشنامه ها و نحوه کار با سامانه

* صدور گواهی های شرکت در برنامه در انتهای هر برنامه

* بررسی نظرات شرکت کنندگان در هر برنامه با استخراج نقاط قوت و ضعف فرم ارزشیابی الکترونیکی

سایر فعالیت ها

* همکاری در برگزاری سمینار چالشهای مدیریت خطر سلامت در حوادث وبلایا"تجربه زلزله سرپل ذهاب"

* دعوت از اساتید پیشکسوت خارج از استان جهت شرکت در برنامه ها

* دعوت از اساتید پیشکسوت خارجی جهت شرکت در برنامه ها

* جذب اسپانسر

* برگزاری برنامه های آموزشی برای معاونت درمان به صورت رایگان