رسالت آموزش مداوم در سال95:

واحد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مرکز سیاستگذاری و تفکر برنامه ریزی دقیق و پویا جهت ارائه خدمات به نیروهای موثر در نظام سلامت، جامعه نقش مهمی را ایفا می نماید. این مرکز با استفاده از نیرو های توانمند، مجرب و علاقه مند و همچنین با بهره گیری از ابزار و فنون آموزشی مناسب و نوین، فارغ التحصیلان جامعه پزشکی و پیزاپزشکی را در نگهداری، توسعه، و افزایش دانش و کسب مهارت، در ارائه خدماتمتناسب با نیازهای جامعه کمک می کند.

میزان امتیاز قابل کسب از انواع برنامه های آموزش مداوم:

کلیه مشمولین آموزش مداوم اعم از پزشک، پیراپزشک و حرف وابسته پزشکی، در هر سال حداقل 15 امتیاز و در یک دوره 5 ساله، 125 امتیاز،  باید کسب نمایند.

- مشمولینی که 125 امتیاز 5 سال رازودتر کسب کرده اند نیز باید حداقل 15 امتیاز سالانه راکسب کنند.

- عملکرد مراکز آموزش مداوم برای مشمولینی که موفق به رعایت این ماده نشده اند ،بر اساس دستورالعمل اداره آموزشمداوم جامعه پزشکی خواهد بود.

- مشمولین در زمان گذراندن دوره های منجر به مدرک تحصیلی معتبر یا گواهی عالی بهداشت (mph)، فلوشیپ یا ( docpost (از کسب امتیازآموزش معاف هستند .

- برای تمامی این افراد امتیازاتی که قبل از دوره کسب نشده، بخشوده شده و از زمان فارغ اتحصیلی از آخرین مدرک تحصیلی میزان امتیاز مورد نیاز (125 محاسبه میشود.

- مشمولین آموزش مداوم باید حداقل 20 درصد امتیاز 5 ساله خود را از برنامه هایی غیر از همایش، سمینار، سمپوزیم و کنفرانس کسب نمایند. این برنامه ها شامل کارگاه، آموزش مستمر بالینی، مدون، کوتاه مدت حرفه ای، مجازی، و یا کسب امتیاز به عنوان مدرس، ارائه پوستر در همایش و برنامه های  دارای اولویت ملی است.