واحدهای تحت پوشش شامل:

دانشکده بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده دندانپزشکی