تاکنون هیچ برنامه ای  در دانشکده بهداشت برگزار نشده است.