کنفرانس علمی اندودانتیکس در تاریخ 27/9/1394 با حضور متخصصین پروتزهای دندانی ، متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ،متخصصین  اندودانتیکس ، متخصصین ارتودانتیکس ،متخصصین  پریودانتیکس و دکترای حرفه ای دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

کنفرانس آموزش ایمپلنت با تم ایمپلنتولوژی بدون استرس در تاریخ 17/10/1394 باحضور متخصصین پروتزهای دندانی ، متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ،متخصصین  اندودانتیکس ، متخصصین ارتودانتیکس ،متخصصین  پریودانتیکس ، متخصصین آسیب شناسی فک ، متخصصین جراحی دهان و فک ، متخصصین دندانپزشکی کودکان و دکترای حرفه ای دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

کنفرانس علمی بیماریهای دهان مورخ 95/5/8 باحضور دندانپزشکان برگزار شد.

کنفرانس علمی رویکردهای جدید در اندودانتیکس  مورخ 95/5/1 در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

کنفرانس علمی پریودانتیکس مورخ 95/4/25 در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

کنفرانس علمی تکامل اکلوژن و تشخیص در ارتودنسی مورخ 95/3/7 در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.