کنفرانس مراقبت پرستاری در اختلال هوشیاری در تاریخ 1/10/1394 با حضور کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

کنفرانس علمی اعتیاد در مادران باردار در تاریخ 6/11/1394 باحضور کاردانی ، کارشناسی ، کارشناس ارشد و دکترای پرستاری و همچنین کاردانی، کارشناسی ، کارشناس ارشد مامایی  در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

کارگاه رفرنس نویسی Mendeley Endnote در تاریخ 1394/11/7 باحضور کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری ، کارشناسی ارشد مامایی ، کارشناسی ارشد و دکتراو دکترای حرفه ای  علوم آزمایشگاهی، کارشناسی ارشد و دکترای علوم تغذیه ، کارشناسی ارشد فیزیولوژی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

کارگاه دو روزه روش تحقیق کمی در تاریخ 1394/11/10 باحضور کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی برگزار شد.

کنفرانس علمی زایمان فیزیولوژیک  در تاریخ1394/11/27 با حضور کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

کنفرانس فوریت های مامایی در تاریخ 1394/11/28 باحضور کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

کنترل عفونت در بیمار و بیمارستان در تاریخ 1394/11/29 باحضور کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

آموزش زایمان فیزیولوزیک (ویژه فوریتها ) در تاریخ 1394/12/5 باحضور کاردانی و کارشناسی فوریت های پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار  شد.

کنفرانس علمی حاکمیت بالینی در تاریخ 1394/12/13 باحضور کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی و پرستاری برگزار  شد.

کنفرانس اصول ارزیابی مددجوی مبتلا به اختلال روانپزشکی در تاریخ 95/7/14  با حضور کاردان و کارشناس و ارشد پرستاری و مامایی برگزار شد.

کارگاه توانمند سازی  خدمات مبتنی بر شواهد پرستاری مورخ 95/3/12 در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

کنفرانس ارگونومی و ایمنی سلامت شغل کارکنان بهداشتی درمانی مورخ 95/5/3 در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

کنفرانس علمی ارتقاء کیفیت خدمات بالینی در مراکز درمانی مورخ 95/2/30 در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.