تاکنون هیچ برنامه ای در دانشکده پیراپزشکی برگزار نشده است.