انجام اقدامات اولیه تأسیس مرکز مهارتهای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جهت اخذ مجوز ، پذیرش و ثبت نام مهارت آموزی طبق استاندارد مصوب به این معنی که همه پزشکان اعم از دکترای عمومی و تخصصی و روان شناسان واجد شرایط که بتوانند در این دوره ثبت نام و امتیاز اخذ نمایند.

برای دسترسی سریع به این سایت اینجا کلیک نمایید