انجام اقدامات اولیه تأسیس مرکز مهارتهای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جهت اخذ مجوز ، پذیرش و ثبت نام مهارت آموزی طبق استاندارد مصوب به این معنی که همه پزشکان اعم از دکترای عمومی و تخصصی و روان شناسان واجد شرایط که بتوانند در این دوره ثبت نام و امتیاز اخذ نمایند.

برای دسترسی سریع به این سایت اینجا کلیک نمایید

در تاریخ98/9/30 آزمون mmt برگزار شد که پذیرفته شدگان در آزمون باید در سایت مرکز مهارتها ثبت نام بعمل آورند.

1

درتاریخ 98/10/17 لغایت 98/11/5 دوره MMT ویژه روان شناسان در مرکز آموزش مداوم برگزار شد.