اخبار

کنگره ویتره و رتین در 3 روز متوالی از 1395/02/01 لغایت 1395/02/03 در هتل پارسیان برگزار شد.

کنگره ویتره و رتین در 3 روز متوالی از 1395/02/01 لغایت 1395/02/03 در هتل پارسیان برگزار شد.
  
رتین
رتین
رتین
رتین
رتین
رتین
رتین
رتین
رتین
رتین
رتین
رتین 

 

مبحث دکتر آزادی

رتین آرتین آ

رتین آرتین آ

رتین آرتین آ

 

 مبحث دکتر رضایی

رتین ررتین ر

رتین ررتین ر

 

مبحث دکتر انصاری

رتین ارتین ا

مبحث دکتر عزیزی

رتین عرتین ع

مبحث دکتر آریایی تبار

رتین آرتین آ

رتین آرتین آ

رتین آرتین آ


مبحث دکتر ایدی زاده

رتین ارتین ا

مبحث دکتر رضازاده

رتین ررتین ر

رتین ررتین ر

مبحث دکتر کیانا

رتین کرتین ک

مبحث دکتر علی طباطبایی

رتین طرتین ط
رتین طرتین ط

مبحث دکتر جانبخش

رتین جرتین ج

 

مبحث دکتر فاضل

رتین فرتین ف

 

مبحث دکتر دانشگار

رتین دارتین دا

 

مبحث دکتر امیدیان

رتین ارتین ا

 

مبحث دکتر شیخی شوشتری

رتین شرتین ش

 

مبحث دکتر بهبود

رتین برتین ب

 

مبحث دکتر ایزدی

رتین ارتین ا

 

مبحث دکتر حیدری

رتین حرتین ح

 

مبحث دکتر رمضانی

رتین مرتین م

رتین مرتین م

مبحث دکتر مطهری

رتین مرتین م

رتین مرتین م

 


مبحث دکتر شعیبی

رتین شرتین ش

مبحث دکتر خدابنده

رتین خرتین خ

مبحث دکتر ناصری پور

رتین نرتین ن

مبحث دکتر صداقت

رتین صرتین ص

مبحث دکتر مرادیان

رتین مرتین م

مبحث دکتر طباطبایی

رتین طرتین ط
رتین طرتین ط

کیسهای مربوط به دکتر هدایت فر

رتینرتین

رتینرتین

رتینرتین

رتینرتین

رتینرتین

رتینرتین

رتینرتین

مبحث دکتر طاهر

رتین طرتین ط
رتین طرتین ط

 

مبحث دکتر پرورش

رتین پرتین پ
رتین پرتین پ
رتین پرتین پ

 

مبحث دکتر مدرس

رتین مرتین م
رتین مرتین م

 

مبحث دکتر انتظاری

رتین ارتین ا

 

مبحث دکتر هدایت فر

رتین هرتین ه
رتین هرتین ه

 

مبحث دکتر نوری نیا

رتین نرتین ن

 

مبحث دکتر علیرضا رمضانی

رتین مرتین م

 

مبحث دکتر اشرف

رتین ارتین ا

 

مبحث دکتر حاجی زاده

رتین حرتین ح

 

مبحث دکترحسینی

رتین حرتین ح

 

مبحث دکتر ملکی

رتین مرتین م

 

مبحث دکتر مدرس زاده

رتین مرتین م

 

مبحث دکتر سهیلیان

رتین سرتین س

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۴:۴۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید