اخبار

سمینار 3 روزه پیوند سلولهای بنیادی و سلول درمانی از 30 بهمن لغایت 1 اسفند در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع)

سمینار 3 روزه پیوند سلولهای بنیادی و سلول درمانی از 30 بهمن لغایت 1 اسفند در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع)

گروه هدف

 

گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته هزینه روزانه هزینه مجموع فقط هیئت علمی
علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی دکترا خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) 19375 سوم 6.75 340000 1020000
دکترا هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون 1937 سوم 6.75 340000 1020000
گروه های داخلی بیماری های داخلی تخصص بیماریهای داخلی* 1710 سوم 6.75 340000 1020000
خون و سرطان بالغین فوق تخصص خون و سرطان بالغین* 2017 اول 13.5 340000 1020000

جدول تفصیلی برنامه

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سمینار سه روزه پیوند سلولهای بنیادی و سلول درمانی

روز اول :

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

30/11/98

13-13:15

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

13:15-13:30

افتتاحیه توسط دبیراجرایی

13:30-14

نقش جمع آوری صحیح اطلاعات در رجیستری بین المللی

دکتر فرید نجفی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی وعضو هیات علمی

14-14:30

تاثیر KIR غیر همخوان در نتایج و طول عمر بیماران پیوند هاپلوایدنتیکال

دکتر مهدی تقدسی

دکترای تخصصی ایمنولوژی وعضو هیات علمی

14:30-15:30

ژن درمانی در اختلالات ارثی متابولیک

دکتر رضا علی بخشی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی وعضو هیات علمی

پانل : سلول درمانی

ریاست پانل : دکتر علی مصطفایی،دکترای تخصصی ایمنولوژی و عضو هیات علمی

15:30-16:30

سلولهای مزانشیمال در درمان GVHD

دکترعباس حاج فتحعلی

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

16:30-17

پذیرایی واستراحت

17-18

نقش سلول درمانی در سرطان

دکترمهشید مهدیزاده

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

18-18:30

نماز

18:30-19:30

انتقال T-cellدر درمان عفونت ویروسی

دکترمحمد حسین محمدی

دکترای هماتولوژی وعضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

19:30-20

کیفیت فرآورده های سلولی در نتیجه درمان

دکترالهام روشندل

دکترای هماتولوژی وعضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

20-20:30

پرسش وپاسخ

20:30-21

شام

روز دوم :

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

1/12/98

7:45-8

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

پانل 1 : پانل لوکمی

گرداننده : دکتربایزید قادری فوق تخصص خون وسرطان بالغین ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

8-8:30

مراقبت دارویی بعد از پیوند

دکتر فرود شهبازی

دکترای تخصصی داروسازی بالینی وعضو هیات علمی

8:30-9

رژیم های آماده سازی حاوی آنتی بادی

دکتر فرود شهبازی

دکترای تخصصی داروسازی بالینی وعضو هیات علمی

9-9:30

آنژیوژنزیس در سلولهای بنیادی لوکمیک

دکتر کامران منصوری

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی وعضو هیات علمی

9:30-10

مراقبتها و درمان عارضه GVHD گوارشی

دکترلطف اله عسگری

فوق تخصص گوارش وعضو هیات علمی

10-10:30

عوارض زودهنگام پیوند سلول بنیادی GVHD

دکتر بابک نجاتی

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10:30-11

مدیریت عود بعد از پیوند

دکترحسن نورمحمدی

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

11-11:30

پذیرایی واستراحت

پانل 2:سلول درمانی

ریاست پانل : دکتر مهرداد پاینده،فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی

11:30-12

پیوند سلول بنیادی در آنمی آپلاستیک شدید

دکتر علی قاسمی

فوق تخصص خون وسرطان کودکان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

12-12:30

ارزیابی MRD در بیماران لوکمی حاد میلویید (قبل و بعد از پیوند الوژن)

دکترمرجان یغمایی

دکترای ژنتیک انسانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

12:30-13:30

نمازوناهار

13:30-14

کاربرد بالینیNK-cellدر پیوند

دکتر محمد احمدوند

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی دانشگاه تهران

14-14:30

بررسی نتایج پیوند هاپلو با دهنده غیر خویشاوند

دکترمریم برخوردار

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی دانشگاه تهران

14:30-15

درمانهای سلولی هدفمند در لوکمی حاد

دکترمحمد واعظی

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی دانشگاه تهران

15-15:30

CLL سلول درمانی در بیماران

دکتررحیم اصغری

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

1/12/98

پانل 3:بیماریهای عفونی در پیوند مغز استخوان

ریاست پانل : دکتر فیض اله منصوری،متخصص بیماریهای عفونی وعضو هیات علمی

15:30-16

تشخیص زودهنگام سپسیس

دکتر محمدحسین زمانیان

متخصص بیماریهای عفونی وعضو هیات علمی

16-16:30

نقش واکسیناسیون در نتایج پیوند

دکتر بابک صیاد

متخصص بیماریهای عفونی وعضو هیات علمی

16:30-17

جایگاه میکروبیوم گوارشی در پیوند

دکتر محسن موقوفه ایی

دکترای ویروس شناسی وعضو هیات علمی

17-17:20

پذیرایی

17:20-17:50

مراقبت از بیماریهای دهان در پیوند مغز استخوان

دکترمسعود حاتمی

متخصص بیماریهای دهان وفک وصورت وعضو هیات علمی

17:50-18:20

نقش مراقبتهای ویژه پرستاری در بیماران پیوند سرپایی

دکتر علیرضا خاتونی

دکترای پرستاری وعضو هیات علمی

18:20-18:50

نکات مهم در مراقبتهای روانی بیمارپیوندی در منزل

دکترمریم شیرزادی

متخصص روانپزشکی وعضو هیات علمی

18:50-19:20

ارزیابی اختلالات جنسی در پیوند مغز استخوان

دکترمریم شیرزادی

متخصص روانپزشکی وعضو هیات علمی

روز سوم :

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

2/12/98

7:45-8

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

8-8:30

ارائه نتایج پیوند آلوژن در آنمی آپلاستیک ارثی

دکتر حسن محمودی

فوق تخصص خون وسرطان اطفال وعضو هیات علمی دانشگاه بابل

8:30-9

ارائه نتایج پیوند Tandemدر میلوم مالتیپل

دکتر احمد احمدزاده

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی دانشگاه تهران

9-9:30

ارائه نتایج پیوند در ALL

دکتر غلامرضا باهوش

فوق تخصص خون وسرطان اطفال وعضو هیات علمی دانشگاه بابل

9:30-10

درمان دارویی عوارض چشمی GVHD

دکتر ستار حیدری

فوق تخصص شبکیه

10-10:30

GVHD نورولوزیک و درمان 

دکتر نازنین رزازیان

متخصص بیماریهای مغزواعصاب وعضو هیات علمی

10:30-11

پذیرایی واستراحت

11-11:30

عوارض درازمدت آندوکرین در پیوند

دکتر روناک نعلینی

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی

11:30-12

رسیدگی به جنبه های روانی بیمار پیوندی

دکتر مریم خانگی

متخصص روانپزشکی وعضو هیات علمی

12-13

نماز وناهار

13-13:30

درمان موکوزیت در پیوند مغز استخوان

دکتر ولی اله مهرزاد

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی از دانشگاه اصفهان

13:30-14

فوتوفرزیس در درمانGVHD 

دکتر علیرضا اسماعیلی

فوق تخصص خون وسرطان بالغین وعضو هیات علمی از دانشگاه ایلام

14-14:30

پیوند سلول های بنیادی در بیماری های اتو ایمیون

دکتر مهران پورنظری

فوق تخصص روماتولوژی وعضو هیات علمی

14:30-15:30

پانل :

تداخلات دارویی در پیوند مغز استخوان

دکتر فرود شهبازی

دکترای تخصصی داروسازی بالینی وعضو هیات علمی

دکتر محمدحسین فرزایی

دکترای تخصصی داروسازی سنتی وعضو هیات علمی

15:30-16

توانمندسازی وارتقاء روانی پرستاران پیوند

دکتر مهدی شیرزادی فر

متخصص روانپزشکی وعضو هیات علمی

16-16:30

پرسش وپاسخ

۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید