نام:منیژه 

نام خانوادگی:بوجاری

سمت:کارشناس مسئول کمیته آموزش مداوم

بوجاری  

اعضا ء و دستور کار کمیته آموزش مداوم:

-اعضاء باید حداقل 5 سال سابقه فعالیتهای آموزشی پژوهشی یا 3 سال در آموزش مداوم برخورداربوده و یا دوره های مرتبط را گذرانده باشند.

دستور کار:

1-طرحی یا نظارت بر روش های ارزشیابی سخنرانان و میزان دستیابی به اهداف آموزشی و همچنین تعیین تاثیر برنامه بر ارتقاء عملکرد مشمولین.

2.کمیته آموزش مداوم باید اهداف آموزشی هر فعالیت را بطور شفاهی و کتبی به اعضاء هیأت علمی ارائه دهد تا اطمینان حاصل شود.این اعضاء درک درستی از نیاز برنامه، اهداف آموزشی برنامه و انتظارات کمیته از اعضاء دارند (اعضاء کمیته الزاما عضو هیأت علمی دانشگاهها نیستند).

3.اعلام اهداف آموزشی به شرکت کنندگان.

4.خلاصه ارزشیابی ها در جلسه ای بعد از برنامه ها مورد بررسی قرار گرفته و نکات مثبت ومنفی در برنامه ریزی آینده مدنظر قرار گیرد.

5.کمیته آموزش مداوم فعالیت های آموزشی گروه ها، بخش ها، بیمارستان های معتبر و دیگر سازمان های وابسته به سلامت را نظارت و هماهنگی کند.این کمیته می تواند با همکاری مراکز مختلف بهداشتي، درمانی، آموزشی و پژوهشی برنامه های خود را اجرا کند.

6. شیوه های متعدد آموزشی را بکار گیرد تا امکان دستیلبی به اهداف و نیازهای آموزشی شناسایی شده(با توجه به مستندات)به بهترین شکل ممکن فراهم شده باشد.(علاوه بر سخنرانی و شیوه های تعاملی، کار عملی ) از دیگر شیوه های خلاق نیز در ارائه برنامه ها  استفاده شود.

7. مدارک موءید حضور /شرکت مشمولین در فعالیت های آموزشی باید نگهداری شود این مدارک باید تا پنج سال در مرکز (بصورت کاغذی یا الکترونیکی) نگهداری شود.

8.در مراکز آموزش مداوم باید امکان دسترسی به منابع آموزشی روزآمد موجود باشد.کتابخانه مراکز حاوی کتاب های مرجع، مجلات تخصصی(متناسب با آموزش گیرندگان بوده و بطور دوره ای از نظر کیفیت و روزآمد بودن منابع ارزیابی می شود.و امکان دسترسی به اطلاعات الکترونیکی از طریق اینترنت و دیگر برنامه های رایانه ای در کتابخانه مرکز فراهم شده باشد.

9. کمیته آموزش مداوم در ارائه دوره های آموزشی از مطالب ماندگار استفاده نماید . شامل نوشته ها ،مطالب شنیداری ،دیداری و نرم افزارها که باید مانند سایر فعالیتها مورد بازبینی و تأیید قرار گیرد .

10. شایسته است در برنامه ریزی های کمیته فعالیت آموزشی در قالب ملی و بین المللی گنجانده شود.

اعضاء کمیته آموزش مداوم:

1-خانم دکتر یلدا شکوهی نیا-عضو هیأت علمی

2-آقای دکتر یحیی سلیمی-نماینده محترم معاونت پژوهشی

3-آقای دکتر تورج احمدی جویباری-عضو هیأت علمی

4-خانم دکتر ویدا صنیعی-نماینده محترم معاونت بهداشتی

5-خانم دکتر نیلوفر همتی-مدیر مرکز آموزش مداوم

6-آقای رضا پور میرزای کلهری-عضو هیأت علمی

7- خانم منیزه بوجاری-کارشناس مسئول آموزش مداوم