برنامه راهبردی برنامه های حضوری آموزش مداوم

 مقدمه

·       رسالت و چشم انداز

·       هدف از آموزش مداوم

·       حیطه موضوعات تحت پوشش

·       گروه هدف تحت پوشش

·       نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه

·       برنامه عملیاتی کوتاه مدت

·       برنامه عملیاتی بلند مدت

ü  رسالت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای سیاست های وزارتخانه متبوع، رسالت خود میداند تا به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و تامین انتظارات جامعه در برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی متناسب با پیشرفت های علمی روز، برنامه هایی را برگزار نماید تا ضمن فراهم ساختن آموزش مداوم جامعه دانش آموختگان گروه علوم پزشکی )کلیه مشمولین آموزش مداوم ( ، با خلاقیت و نوآوری و استفاده از فناوری های نوین و حفظ ارزش های انسانی، اسلامی و عدالت اجتماعی ، رضایت دانش آموختگان را درحیطه فعالیت های حرفه ای و آموزشی آنها فراهم سازد.

ü   چشم انداز

اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی خواهان سرآمدی در برگزاری دوره های آموزشی از نظر کیفیت و کمیت است،همچنین پیشبرد اهداف آموزشی معاونت آموزشی و قرار گرفتن در بین 10 دانشگاه علوم پزشکی برتر کشور را از لحاظ جایگاه علمی در دستور کار دارد.آموزش مداوم دانشگاه درحال حاضر مشغول به ارائه خدمت به حدود 8232 مشمول آموزش مداوم می باشد .که این خدمات به صورت اجرای حضوری برنامه ها در غالب برنامه های مدون، کنفرانس های یکروزه، سمینار، کارگاه و همایش و کنگره ها و همچنین برنامه های غیرحضوری است.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سعی در فراهم کردن زمینه های جذب مشمولین بیشتر با ایجاد تنوع در اجرای برنامه ها دارد.

ü   هدف از آموزش مداوم:

تداوم آموزش فارغ التحصیلان به منظور پاسخ گویی به نیازهای متغیر اجتماعی  از طریق اجرای دوره های متنوع آموزش مداوم ،امکان پذیر است .بدین منظور واحد آموزش مداوم با هدف ارتقاء مستمر کیفیت دانش ، نگرش و عملکرد جامعه پزشکی و پیراپزشکی  با اجرای برنامه های آموزش مداوم بر اساس نیاز سنجی ، تعیین اهداف و عناوین برنامه ها در این زمینه فعالیت دارد.

ü    حیطه موضوعات آموزش مداوم:

حیطه موضوعات بر مبنای دستور العمل ها و محور های کشوری و همچنین نیاز های دانش آموختگان  به تفکیک رشته تحصیلی آنها است . فعالیت های این مرکز در قالب برنامه های حضوری شامل : مدون، کنفرانس ،سمینار،کارگاه و دوره های کوتاه مدت حرفه ای و برنامه های غیر حضوری می باشد.

ü    گروه هدف تحت پوشش :

آموزش مداوم  دانشگاه کرمانشاه با تحت پوشش داشتن 8223 تن مشمول از گروه های مختلف پزشکی ، پرستاری ،  مامایی و پیراپزشکی با هدف ارتقاء و حفظ اطلاعات و به روز نمودن دانش آنها تلاش می کند ارائه خدمات بهینه به جامعه را ممکن سازد.

ü    نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه :

نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه های آموزش مداوم ، بهبود مراقبت های بیماران و بهبود عملکرد مخاطبان برنامه است.در حقیقت هدف از آموزش تغییر رفتار در گروه هدف میباشد و در نهایت امیدواریم که به (حفظ ،توسعه و ارتقاء دانش ومهارت های گروه هدف )دست پیدا کرده باشیم تا بتوانیم با تغییر در توانمندی و عملکرد آنهابه بهبود سطح کیفی خدمات بهداشتی و درمانی در ارتقاءسطح سلامت جامعه سهیم باشیم .

ü     مهم ترین نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه:

1-حفظ و ارتقاء دانش حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

2-بهبود نگرش حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

3-افزایش مهارت های حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی

4-کمک به درک بهتر جامعه پزشکی از نیازهای در حال تغییر جامعه

5-به روز شدن دانش جامعه پزشکی

6-سازماندهی مجدد معلومات موجود جامعه پزشکی

7-افزایش مسئولیت پذیری در جامعه پزشکی

برنامه راهبردی برنامه های غیرحضوری آموزش مداوم