دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / آیین نامه ها و دستورالعملها