اهداف کلی

اهداف کلی

 

 ·            حفظ و ارتقاء دانش حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

        ·            بهبود نگرش حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

        ·            افزایش مهارت های حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی

        ·            کمک به درک بهتر جامعه پزشکی از نیازهای در حال تغییر جامعه

        ·            به روز شدن دانش جامعه پزشکی

        ·            سازماندهی مجدد معلومات موجود جامعه پزشکی

        ·            افزایش مسئولیت پذیری در جامعه پزشکی