کمیته شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی

کمیسیون ماده6

کمیته تخصیص امتیاز برنامه های غیر حضوری

کمیته تخصیص امتیاز و برنامه ریزی برنامه های حضوری

کمیته بررسی گواهی های خارج از کشور