اعضاء کمیسیون ماده 6 :

معاونت درمان :دکتر بهمن روشنی

معاونت آموزشی :دکتر حبیب اله خزایی

مدیر کل پزشکی قانونی: دکتر سلیم خانی

رییس سازمان نظام پزشکی :دکتر محمدباقر حیدری

 رئیس اداره آموزش های مداوم :  دکترمهران پورنظری

معاون مرکز آموزش مداوم: دکتر کیوان سلطانی

کارشناس مسئول آموزش مداوم -کارشناس کمیته ماده6 :خانم منیژه بوجاری