نام:منیژه

نام خانوادگی:بوجاری

سمت: کارشناس اجرایی و مسئول کمیته ماده6

 

صورتجلسه کمیسیون ماده6:

در تاریخ 1397/7/12 اولین جلسه کمیسیون ماده 6 سال جاری با نام خداوند متعال و با شرکت اعضاء محترم کمیسون و کارشناسان دفتر آموزش مداوم در محل مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی  استان کرمانشاه تشکیل و در مورد پرونده پزشکانی که کسر امتیاز داشتند بعد از بحث و تبادل نظر یکسال مهلت داده شد که امتیازاتشان را جبران نمایند.

اعضاء کمیسیون ماده 6 :معاونت درمان،معاونت آموزشی، مدیر کل پزشکی قانونی، رییس سازمان نظام پزشکی، رئیس اداره آموزش های مداوم خانم نیلوفر همتی،کارشناس مسئول آموزش مداوم  خانم بوجاری

 مسئول کمیته ماده 6 خانم بوجاری