کمیسیون ماده 6

   

اعضاء کمیسیون ماده 6 :

معاونت درمان : دکترپرویز صوفیوند

معاونت آموزشی : دکترسیاوش وزیری

مدیر کل پزشکی قانونی: دکتر سلیم خانی

رییس سازمان نظام پزشکی :دکتر محمدباقر حیدری

 رئیس اداره آموزش های مداوم :  دکتر  مهدی سلیمی

معاون مرکز آموزش مداوم: دکتر  فرحناز کهریزی

کارشناس مسئول آموزش مداوم -کارشناس کمیته ماده6  : خام مریم بهزاد طهمورثی