کمیته تخصیص امتیاز برنامه های حضوری

دکتر حبیب اله خزایی:معاون آموزشی-عضو کمیته 

دکتر مهران پورنظری: رئیس اداره آموزش مداوم - عضو کمیته

دکتر کیوان سلطانی : معاون مرکز آموزش مداوم و عضو کمیته

دکتر تورج احمدی جویباری:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر یحیی سلیمی:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر ویدا صنیعی:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر نرگس ضیایی:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

جناب آقای رضا پورمیرزای کلهر:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

خانم منیژه بوجاری:کارشناس مسئول آموزش مداوم - عضو کمیته