دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های تخصصی / کمیته تخصیص امتیاز برنامه های حضوری

کمیته تخصیص امتیاز برنامه های حضوری

اعضاء کمیته تخصیص امتیاز برنامه های حضوری:

دکتر سیاوش وزیری : معاون آموزشی - عضو کمیته 

دکتر مهدی سلیمی : رئیس اداره آموزش مداوم - عضو کمیته

دکتر فرحناز کهریزی : معاون مرکز آموزش مداوم و عضو کمیته

دکتر تورج احمدی جویباری : عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر علی سروش : عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر ویدا صنیعی : عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر نرگس ضیایی : عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر مهنوش صمدی : عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر لیبا رضایی: عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر مرضیه کبودی : عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

جناب آقای رضا پورمیرزای کلهر : عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

خانم مریم بهزاد طهمورثی : کارشناس مسئول آموزش مداوم و عضو کمیته

خانم مریم الوندمنش : کارشناس برنامه ریزی آموزش مداوم