کمیته تخصیص امتیاز برنامه های حضوری

دکتر حبیب اله خزایی:معاون آموزشی-عضو کمیته 

دکتر نیلوفر همتی: رئیس اداره آموزش مداوم - عضو کمیته

دکتر تورج احمدی جویباری:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر یحیی سلیمی:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر ویدا صنیعی:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

دکتر نرگس ضیایی:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

جناب آقای رضا پورمیرزای کلهر:عضو محترم هیأت علمی - عضو کمیته

خانم منیژه بوجاری:کارشناس مسئول آموزش مداوم - عضو کمیته