رسالت مرکز

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای سیاست های وزارتخانه متبوع، رسالت خود می داند تا به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و تامین انتظارات جامعه در برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی متناسب با پیشرفت های علمی روز، برنامه هایی را برگزار نماید تا ضمن فراهم ساختن آموزش مداوم جامعه دانش آموختگان گروه علوم پزشکی کلیه مشمولین آموزش مداوم، با خلاقیت و نوآوری و استفاده از فناوری های نوین و حفظ ارزش های انسانی، اسلامی و عدالت اجتماعی، رضایت دانش آموختگان را درحیطه فعالیت های حرفه ای و آموزشی آنها فراهم ساخته و مسیر را جهت تداوم خدمت رسانی به جامعه هموار سازد.