نظری

 

دکتر مهران پورنظری 

استادیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

زمان شروع مسئولیت:99/07/01