ریاست مرکز

ik

ریاست مرکز :

دکتر نیلوفر همتی 

استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


زمان شروع مسئولیت:96/05/01

 

سوابق اجرایی رئیس اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی استان کرمانشاه