1

خانم دکتر زینب محسنی افشار

استادیار گروه عفونی  و گرم سیری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

زمان شروع مسئولیت : 1401/06/06