دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی کادر پرسنل / کارشناس IT و برنامه های غیرحضوری

کارشناس IT و برنامه های غیرحضوری

 

 امینی