دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / قوانین همکاری شرکت های اسپانسر

قوانین همکاری شرکت های اسپانسر

واحد آموزش مداوم از همکاری شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی و دیگر شرکت ها برای همکاری با واحد در برگزاری برنامه ها استقبال می کند.این همکاری با رعایت ضوابط کشوری اسپانسری، برنامه های آموزش مداوم و قوانین دانشگاه انجام خواهد گرفت .


قوانیناسپانسری

قوانین