دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / تعریف انواع برنامه ها

تعریف برنامه های حضوری

تعریف برنامه های غیرحضوری

برنامه های وبینار

فراگیران محترم ، جهت دسترسی غیرهمزمان (off – line) به فایل آموزشی وبینار مربوطه:

 

                    1-اسلایدهای آموزشی سخنرانان به آدرس سایت  cme.kums.ac.ir قسمت برنامه های برگزارشده آموزش مداوم

                                                                                                 ویا

                  2- 24ساعت بعد از اتمام برنامه به آدرس سایت cmelearn.ir قسمت پایان یافته،مراجعه نمائید.