شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی استان کرمانشاه

اعضای کمیته شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی استان کرمانشاه

دکتر محمودرضا مرادی-ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و رئیس کمیته

دکتر حبیب اله خزایی-معاونت محترم آموزشی دانشگاه و عضو کمیته

دکتر بابک صیاد- ریاست محترم دانشکده پزشکی و عضو کمیته

دکتر محمدباقر حیدری - ریاست محترم سازمان نظام پزشکی و عضو کمیته

دکتر بهمن روشنی - معاونت محترم امور درمان و عضو کمیته

دکتر ابراهیم شکیبا - معاونت امور بهداشتی و عضو کمیته

دکتر بابک ایزدی-رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و عضو کمیته

دکتر مهران پورنظری-رئیس مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی و عضو کمیته

دکتر کیوان سلطانی - معاون مرکز آموزش مداوم و عضو کمیته

دکتر تورج احمدی جویباری-عضو محترم هیأت علمی و عضو کمیته

جناب آقای رضا پورمیرزای کلهری-عضو محترم هیأت علمی و عضو کمیته