دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های تخصصی / شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی اس

شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی استان کرمانشاه

اعضای کمیته شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی استان کرمانشاه

دکتر قباد محمدی - ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و رئیس کمیته

دکتر سیاوش وزیری - معاونت محترم آموزشی دانشگاه و عضو کمیته

دکتر مهران پورنظری - ریاست محترم دانشکده پزشکی و عضو کمیته

دکتر محمدباقر حیدری - ریاست محترم سازمان نظام پزشکی و عضو کمیته

دکتر پرویز صوفیوند - معاونت محترم امور درمان و عضو کمیته

دکتر ابراهیم شکیبا - معاونت امور بهداشتی و عضو کمیته

دکتر الهام نیرومند - رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و عضو کمیته

دکتر مهدی سلیمی - رئیس مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی و عضو کمیته

دکتر فرحناز کهریزی - معاون مرکز آموزش مداوم و عضو کمیته

و دو نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

دکتر تورج احمدی جویباری-عضو محترم هیأت علمی و عضو کمیته

جناب آقای رضا پورمیرزای کلهری-عضو محترم هیأت علمی و عضو کمیته


کمیته شورای آموزش مداوم

اعضاء کمیته شورای آموزش مداوم:

دکتر سیاوش وزیری

دکتر کامبیز ورمیرا

دکتر امیر جلالی

دکتر مهدی سلیمی

دکتر فرحناز کهریزی