دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های تخصصی / کمیته تخصیص امتیاز برنامه های غیر حضوری

کمیته تخصیص امتیاز برنامه های غیر حضوری

 

اعضاء و دستور کار کمیته بررسی و تخصیص امتیاز برنامه های غیر حضوری:

1.معاون آموزشی 

2.دبیر آموزش مداوم

3. معاون آموزش مداوم

4. سه نفر اعضاء هیأت علمی 

5. دو تا سه نفر عضو هیأت علمی مدعو بر حسب محتوای برنامه 

6. یک نفر نماینده از معاونت بهداشتی

7.یک نفر نماینده از معاونت پژوهشی

8.یک نفر تکنولوژیست آموزشی (متخصص در فن آوری آموزشی)

دستور کار:

-بررسی درخواست اجرای برنامه ها جهت تخصیص امتیاز و تعیین گروه های هدف برنامه

-نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

سیاست گزاری و کارشناسی نظرسنجی ها

-بررسی نتایج ارزشیابی برنامه ها

-تکمیل فرم های مربوطه که در سایت آموزش مداوم قرار دارد و تحویل به کارشناس مربوطه به همراه مدرک خواسته شده .

کارشناس برنامه غیرحضوری : مریم بهزاد طهمورثی

کارشناس برنامه غیرحضوری:خانم سولماز امینی


یادگیری الکترونیکی

 خلاصه راهنمای طراحی و تولید دوره های یادگیری الکترونیکی

هدف از ارائه این خلاصه طراحی و تولید دوره های یادگیری الکترونیکی جهت ارائه در سامانه آموزش مداوم مجازی است.

با توجه به استانداردهای این سامانه محتوا باید تعاملی بوده وترکیبی از متن، تصویر، صداوفیلم باشد.

محتوا باید حداقل حاوی3000 کلمه باشد .

تصویرها باید زیرنویس داشته باشد.

صداگذاری در جاهای مناسب صورت گرفته وفیلم ها با زبان فارسی ارائه شود.

حداقل 10 سئوال در محتوا باشد و بین 20-10 سئوال جهت آزمون ارائه شود.

در صورت مبهم بودن مطلب ارائه شده در ذیل با تلفن همراه نویسنده یا ایمیل ارائه شده در پایان مطالب تماس گرفته شود.

همکاران  محترم در صورت تمایل به تولید محتوای آموزشی جهت بررسی وارائه در سامانه محتوای خود را به دبیر محترم آموزش مجازی یا از طریق ایمیل در قالب pptیا pdfارسال نمایند.

استوریبورد یا روایتنامه

اصطلاح "استوری بورد" از برگرفته از روند تولید فیلم است که بر نمایش تصویری از صحنههای مختلف فیلم اشاره دارد. در یادگیری الکترونیکی، استوریبورد آنچه که در درس الکترونیکی نهایی اتفاق خواهدافتاد را به صورت صفحه به صفحه ( منظور صفحه نمایش است) توصیف میکند. استوریبورد محصول نهایی نیست. بلکه یک محصول میانی است که بعداً توسط برنامهنویسان و تولیدکنندگان وب برای تولید درس الکترونیکی نهایی که به صورت تعاملی است مورد استفاده قرار میگیرد.

1-صفحه عنوان:

الف: به نام خدا

ب:عنوان

ج:نویسنده  یا نویسندگان و تولید کننده و طراح آ موزشی

د: نام دانشگاه درپایین ضفحه و آرم دانشگاه در بالای صفحه گوشه یا وسط صفحه

2-اهداف یادگیری:اولین صفحه حاوی اطلاعات روشن و توضیحات غیررسمی در مورد اهداف یادگیری درس است.

3- مقدمه:یک یا چند صفحه از نمایش اولیه که چگونگیکاربرد دانش ارایه شده توسط دوره و مزایای داشتن این دانش راتوصیفمیکند. هدف از مقدمه ایجاد انگیزه در یادگیرندگان جهت ادامه درس الکترونیکی است.

4-محتوای اصلی درس

مجموعهای ازصفحاتنمایش(25-4) که‌درس‌اصلیراتشکیل‌میدهندوشاملموارد زیر هستند:

          متن

          عناصر رسانهها

          مثالها

          سوالات تمرین

هدف آنها این است که یادگیری دانش و مهارتها را تسهیل کنند.طیف وسیعی از فنون آموزشی میتواند برای ارایه محتوا مورد استفاده قرار گیرد. این فنون، همراه با دستورالعملهای چگونگی استفاده از رسانهها، عناصر رسانهها، مثال‌ها و تمرینها است.

5- خلاصه یا جمعبندی

فهرستی از نکات کلیدی درس. هدف از خلاصه این است که بهیادگیرنده کمک کند تا نکات کلیدی درس را به خاطر بسپارد.

6- منابع:منابع 1-10 منبع ذکر شود.


راهنمای طراحی و تولید دوره‎های یادگیری الکترونیکی راهنمای طراحی و تولید دوره‎های یادگیری الکترونیکی