دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / ارتباط مستقیم با مدیر مرکز

ارتباط مستقیم با مدیر مرکز

ارتباط مستقیم با دکتر مهدی سلیمی - ریاست محترم مرکز آموزش مداوم