دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / ارتباط مستقیم با مدیر مرکز

ارتباط مستقیم با مدیر مرکز

ارتباط مستقیم با دکتر زینب محسنی افشار - رییس مرکز آموزش مداوم