بوجاری

نام: منیژه

نام خانوادگی :بوجاری

سمت : کارشناس مسئول اداره آموزش مداوم- کارشناس صدور گواهی نهایی-کارشناس کمیسیون کمیته ماده6 و کارشناس کمیته خارج از کشور