خانم جنتی

معصومه جنتی

رشته:کارشناس پرستاری

سمت:کارشناس امور اداری و کارشناس اجرایی آموزش مداوم