آدرس مرکز:بلوار شهید بهشتی، جنب بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، آموزش مداوم جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ریاست و معاونت : دکتر پورنظری و دکتر سلطانی      38367335
کارشناس مسئول آموزش مداوم:خانم منیژه بوجاری         38378519

کارشناس امور اداری:خانم جنتی      38364035
کارشناس برنامه ریزی: خانم مریم الوندمنش  38378519
کارشناس IT و برنامه های غیرحضوری: خانم سولماز امینی         38358500
کارشناس اجرایی و کارشناس مرکز مهارتها -کارشناس صدور گواهی نهایی: مریم اتابکی      
38364035
کارشناس اجرایی:آقای جمال الفتی          38364035
واحد دبیرخانه - کارشناس اجرایی :
خانم ناهید بختی  38358500

شماره فکس:08338358500

آدرس ایمیل اداره آموزش مداوم کرمانشاه :academic.cme@kums.ac.ir