ارتباط با ما

آدرس مرکز:بلوار شهید بهشتی، جنب بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، آموزش مداوم جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ریاست مرکز : آقای دکتر مهدی سلیمی      38367335-083
کارشناس مسئول آموزش مداوم: خانم مریم بهزاد طهمورثی       
38367335-083

معاون مرکز : خانم دکتر فرحناز کهریزی   38378519-083

کارشناس امور اداری:خانم جنتی      38364035-083
کارشناسان برنامه ریزی: خانم مریم الوندمنش و زیبا رحیمی  38378519
-083

کارشناس IT و برنامه های غیرحضوری: خانم سولماز امینی      38367335
 - 083
کارشناس اجرایی: مریم اتابکی     
38364035
-083
کارشناس اجرایی:آقای جمال الفتی        38364035
  -083
واحد دبیرخانه - کارشناس اجرایی :
خانم ناهید بختی  38358500
-083

کارشناس مرکز مهارتی و حرفه ای : خانم فرح ناز حسینی سامره 38364035-083

شماره فکس:38358500-083

آدرس ایمیل اداره آموزش مداوم کرمانشاه :academic.cme@kums.ac.ir