آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1397

عنوانتاریخ انتشار
برگزاری وبینار کلان منطقه مورخ 97/12/26 ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید اعتباربخشی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز و آبادان در تاریخ 1/12/97 الی 2/12/97 باحضور دکتر رامین کهایی دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی همدان و دکتر نیلوفرهمتی مدیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کمیته بررسی گواهی های خارج از کشور اعضای هیأت علمی دانشگاه باحضور دبیر آموزش مداوم در تاریخ 97/12/20 ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید اعتباربخشی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تاریخ 17/12/97 باحضور دکتر نیلوفرهمتی مدیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید اعتباربخشی آموزش مداوم دانشگاه ها ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید اعتباربخشی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مورخ 97/12/14 با حضور دکتر حبیب الله خزایی دبیر کلان مناطق 3 آمایشی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
وبینار کلان منطقه مورخ 97/10/10 ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چهارمین کمیته اعتبار بخشی کلان منطقه مورخ 97/12/12 ۱۴ اسفند ۱۳۹۷