آرشیو اخبار اعتباربخشی 1401

 1

اعتبار بخشی نهایی وبیناری مرحله دوم از مراکز تحقیقاتی منتخب روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴  توسط مراکز آموزش مداوم کلان منطقه ۳ آمایشی ( کرمانشاه. همدان. ایلام. کردستان)  با حضور ریاست محترم مرکز آموزش مداوم، جناب آقای دکتر فخری، سرکار خانم بوجاری کارشناس محترم مسئول و سرکار خانم مهندس امینی کارشناس محترم IT در سالن مرکز آموزش مداوم انجام شد.

 1

اعتبار بخشی نهایی وبیناری از مراکز آموزش مداوم دانشگاه های علوم پزشکی یزد، اصفهان، شهرکرد، و کاشان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۹/۳۰ صبح لغایت ۱۴  توسط مراکز آموزش مداوم کلان منطقه ۳ آمایشی ( کرمانشاه. همدان. ایلام. کردستان)  با حضور ریاست محترم مرکز آموزش مداوم، جناب آقای دکتر فخری، سرکار خانم بوجاری کارشناس محترم مسئول و سرکار خانم مهندس امینی کارشناس محترم IT در سالن مرکز آموزش مداوم انجام شد.

 

رسانه جدید

اعتبار بخشی وبیناری از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ ساعت ۱۰ صبح  توسط آقای دکتر کلانتر مهرجردی، آقای دکتر آرش و آقای عشوری از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران، و سرکار خانم دکتر فروزان شکوه از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران با حضور ریاست محترم مرکز آموزش مداوم، جناب آقای دکتر سجاد فخری، سرکار خانم بوجاری کارشناس مسئول، سرکار خانم مهندس امینی کارشناس IT و سرکار خانم جنتی کارشناس امور اداری و اعتباربخشی در سالن مرکز آموزش مداوم انجام شد.

 1

اعتبار بخشی وبیناری از مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد روز سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۳ ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ ظهر توسط مراکز آموزش مداوم کلان منطقه ۳ آمایشی ( کرمانشاه . همدان . ایلام ) در شرایط ویژه (علی رغم اعلان تعطیلی رسمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان) با حضور ریاست محترم مرکز آموزش مداوم، جناب آقای دکتر فخری، سرکار خانم بوجاری کارشناس مسئول و سرکار خانم مهندس امینی کارشناس IT در سالن مرکز آموزش مداوم انجام شد.

 1

اعتبار بخشی وبیناری از مرکزتحقیقات و پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی یزد صبح امروز  دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۹ صبح لغایت ۱۳  توسط مراکز آموزش مداوم کلان منطقه ۳ آمایشی ( کرمانشاه . همدان . ایلام . کردستان) انجام شد.

 2

اعتبار بخشی وبیناری از مرکز تحقیقات قلب و عروق. دانشگاه علوم پزشکی یزد مورخ یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۹ لغایت ۱۱  توسط مراکز آموزش مداوم کلان منطقه ۳ آمایشی / کرمانشاه . همدان.ایلام. کردستان/ انجام شد.

 اعتباربخشی یزد

اعتباربخشی وبیناری از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یزد در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ از ساعت ۹صبح لغایت ۱۲ ظهر توسط مراکز آموزش مداوم کلان منطقه ۳ آمایشی ( کرمانشاه ، همدان ، ایلام و کردستان ) انجام شد.

 

1

اعتباربخشی وبیناری مرکز تحقیقات دندانپزشکی اصفهان، امروز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱ لغایت ۱۳/۳۰ توسط مراکز آموزش مداوم کلان منطقه ۳ آمایشی (کرمانشاه . همدان . ایلام . کردستان ) با حضور آقای دکتر سجاد فخری رییس محترم مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی و خانم منیژه بوجاری کارشناس مسئول آموزش مداوم انجام شد.

 

1

اعتباربخشی وبیناری از مرکز تحقیقات مواد دندانی اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۸ از ساعت ۹ لغایت ۱۲ ظهر توسط مراکز آموزش مداوم کلان منطقه ۳ آمایشی(کرمانشاه، همدان، ایلام، و کردستان) باحضور دکتر مهران پورنظری رییس محترم دانشکده پزشکی و رییس اسبق آموزش مداوم، دکتر سجاد فخری رییس مرکز آموزش مداوم، دکتر کیوان سلطانی معاون مرکز آموزش مداوم، خانم منیژه بوجاری کارشناس مسئول و خانم مهندس سولماز امینی کارشناس IT در سالن کنفرانس مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی کرمانشاه برگزار شد.