الوند

نام : مریم

نام خانوادگی :الوندمنش

سمت : کارشناس برنامه ریزی آموزش مداوم

 

اتابکی

نام:مریم 

نام خانوادگی:اتابکی

سمت:کارشناس برنامه ریزی امور درمان-کارشناس برنامه ریزی مرکز آموزشی مهارتی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه