آدرس مرکز:بلوار شهید بهشتی، جنب بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، آموزش مداوم جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کارشناس مسئول آموزش مداوم:خانم منیژه بوجاری         38378519
کارشناس برنامه ریزی: خانم مریم الوندمنش  38378519
کارشناس IT و برنامه های غیرحضوری: خانم سولماز امینی         38378519
کارشناس اجرایی و کارشناس صدور گواهی نهایی: مریم اتابکی
کارشناس اجرایی:آقای جمال الفتی
کارشناس اجرایی -واحد رایانه:خانم ریحان چوبدرازی      38378101
واحد دبیرخانه :
خانم ناهید بختی  38358500

شماره فکس:08338358500

آدرس ایمیل اداره آموزش مداوم کرمانشاه :academic.cme@kums.ac.ir