آدرس مرکز:بلوار شهید بهشتی، جنب بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، آموزش مداوم جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کارشناس مسئول آموزش مداوم:خانم منیژه بوجاری         38378519
کارشناس برنامه ریزی: خانم مریم الوندمنش     
38378519

کارشناس صدور گواهی نهایی: خانم مریم اتابکی و کارشناس اجرایی   38378519
کارشناس IT و کارشناس برنامه های غیرحضوری و کارشناس سمعی بصری : خانم سولماز امینی         38378519
 

کارشناس اجرایی:آقای جمال الفتی38378102

کارشناس اجرایی و امر مربوط به تایپ: خانم ریحان چوبدرازی

مسئول دبیرخانه و کارشناس امور بین الملل :خانم ناهید بختی  38358500

شماره فکس:38358500

آدرس ایمیل اداره آموزش مداوم کرمانشاه :academic.cme@kums.ac.ir