آدرس مرکز:بلوار شهید بهشتی، جنب بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، آموزش مداوم جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کارشناس مسئول آموزش مداوم:خانم مژگان مهدی آبادی  38367335
کارشناس برنامه ریزی: خانم ریحانه چوبدرازی     
38367335

سوپروایزر اجرایی و کارشناس صدور گواهی نهایی: خانم منیژه بوجاری         38378519
کارشناس IT و کارشناس برنامه های غیرحضوری: خانم سولماز امینی         38378519

 کارشناس اجرایی:خانم مریم الوندمنش     38378519


کارشناس اجرایی: خانم مریم اتابکی  
 38378519

کارشناس اجرایی:آقای جمال الفتی38378102

واحد دبیرخانه :خانم ناهید بختی  38358500

شماره فکس:08338358500

آدرس ایمیل اداره آموزش مداوم کرمانشاه :academic.cme@kums.ac.ir