نام : سولماز

نام خانوادگی : امینی

مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

امینی